Услуги

324 000 сум / час
360 000 сум / час
40 000 сум / куб. м